Партнерская программа Flaconi PL

Похожие программы
 • EPC Нет данных
  EPC — средний заработок сo 100 переходов
 • CR Нет данных
  CR — конверсия, отношение действий к переходам
 • CR за 48 часов 0.00%
  Среднее отношение действий к переходам за последние 48 часов.
 • Подтверждается Нет данных
  Процент подтвержденных действий от общего кол-ва действий.
 • PostClick cookie 30 дней
  Время, на которое пользователь будет привязан к программе после перехода по баннеру.
 • Средн. обработка Нет данных
  Среднее время, за которое рекламодатель подтверждает или отклоняет действия.
 • Среднее время оплаты Нет данных
  Среднее время, за которое рекламодатель подтверждает и оплачивает действия.

Баннеры программы

Стандартная ссылка программы

Dynamic ads показывает пользователям рекламные объявления с товарами AliExpress, основываясь на их поведении на AliExpress.com и контенте вашего сайта. Таким образом, пользователь видит объявления только с теми товарами, которые ему интересны. Такое таргетирование помогает увеличить кликабельность вашей рекламы и, соответственно, ваше вознаграждение. Более подробную информацию об этом инструменте можно найти в Центре помощи.

В программе пока нет баннеров

Баннеры в пути, а пока воспользуйтесь другими рекламными материалами.

Товары

Внимание! Чтобы получить возможность загрузить каталог товаров, начните сотрудничать с данным рекламодателем.

На данной странице вы можете осуществить выгрузку оригинального каталога товаров рекламодателя. Ссылки в товарах заменены на deeplink, также добавлено время последнего изменения товара.

Доступно товаров:    Обновлено:    Обновлено рекламодателем:

Информация о программе

Почему Admitad:

 • подробная статистика и полезные инструменты,
 • экспресс-выплаты,
 • многообразие партнерских программ,
 • доверие 883522 веб-мастеров,
 • еще многое-многое другое.

Эта партнерская программа является частью сети Admitad

Чтобы начать сотрудничать с программой и зарабатывать, сначала нужно зарегистрироваться в системе.

Flaconi PL Affiliate Programme

Co oferuje program partnerski Flaconi?
Jako internetowy sklep kosmetyczny Flaconi oferuje szeroki wybór produktów międzynarodowych trendów świata urody, a także najlepsze marki świata perfum, pielęgnacji, makijażu, włosów, akcesoriów i produktów premium. Asortyment Flaconi obejmuje ponad 40 000 produktów ponad 600 marek i jest stale poszerzany o nowe marki i produkty.
Wszystkie zalety dla Twoich użytkowników na pierwszy rzut oka:
• Ponad 40 000 produktów ponad 600 marek
• Bezpłatna wysyłka od 119 zł minimalnej wartości zakupu
• 2 wysokiej jakości próbki gratis do każdego zamówienia
• Prawo zwrotu w ciągu 120 dni
• Szybka dostawa w ciągu kilku dni
• Regularne atrakcyjne oferty i promocje
Jak zostać partnerem afiliacyjnym www.flaconi.pl?
Zgłoś się do programu partnerskiego Flaconi w Polsce na stronie wykorzystując do tego swoją własną stronę internetową. Twoje zapytanie zostanie automatycznie przekazane do nas. Po pomyślnej weryfikacji Twojej strony internetowej, potwierdzimy Twój status partnera. Za pośrednictwem Admitad możesz uzyskać dostęp do wszystkich materiałów reklamowych Flaconi.
Jakie prowizje i korzyści oferuje program partnerski Flaconi w Polsce?
Atrakcyjny model prowizyjny:
Zapewnij sobie atrakcyjną promocję w wysokości 11,4% za każdą ważną sprzedaż zgodną z obowiązującymi warunkami programu, w ciągu pierwszych czterech tygodni po rozpoczęciu programu, uczestnicząc w programie partnerskim www.flaconi.pl.
Inne zalety:
• Atrakcyjne promocje z indywidualnymi warunkami
• Bardzo niska stopa zwrotu i anulowania
• Zawartość redakcyjna na życzenie
• Aktualne, tematycznie istotne materiały reklamowe
• Wsparcie osobiste
*Dopuszczalne kupony, zatwierdzone przez Admitad
Wskazówka:
Śledzenie postview jest dozwolone tylko po uzgodnieniu i uzyskaniu pisemnej zgody.
Jeśli inny kanał marketingu internetowego był pierwszym punktem kontaktowym użytkownika reklamodawcy, nie ma możliwości śledzenia. Wyjątek stanowi Cashbacker z białej listy Cashbackerów.
Jakie nośniki reklamowe są dostępne?
Partnerzy afiliacyjni mogą wybierać spośród różnych materiałów reklamowych, aby reklamować stronę www.flaconi.pl. Portal partnerski Admitad udostępnia ogólne materiały reklamowe do reklamowania różnych kategorii i korzyści na stronie www.flaconi.pl. Ponadto, regularnie masz możliwość zintegrowania na swojej stronie internetowej materiałów reklamowych specyficznych dla kampanii reklamowych w celu reklamowania określonych ofert, takich jak Walentynki czy Dzień Matki.
Za pomocą generatora deeplink możesz w kilku krokach utworzyć link do każdej strony sklepu Flaconi.
Wskazówka dotycząca materiałów reklamowych: Wykorzystanie i integracja materiałów reklamowych dla programu partnerskiego strony www.flaconi.pl jest wyraźnie zabronione poza obszarem sprzedaży (Polska).
Jak wypłacane jest wynagrodzenie?
Po otrzymaniu zamówienia i wygaśnięciu prawa do zwrotu Flaconi, porównamy Twoją sprzedaż z naszym systemem. Prowizji podlegają wszystkie zamówienia, które nie zostały anulowane lub całkowicie zwrócone. Zastrzegamy sobie wynagrodzenie za reklamę dotyczące zwrotów częściowych.
Po potwierdzeniu pomyślnej sprzedaży, partner otrzymuje kwotę prowizji do zapłaty za pośrednictwem Admitad .
Dostawa za granicę
Czy posiadasz również międzynarodowe domeny? Wystarczy wysłać do nas zapytanie o współpracę i skorzystać z zalet naszej międzynarodowej wysyłki:
Wysyłka za granicę do Niemiec, Austrii i Szwajcarii: Koszty wysyłki w wysokości 13,90 zł, a od 119 zł minimalnej wartości zakupu bezpłatna wysyłka.
Zostań partnerem Flaconi już teraz i korzystaj z atrakcyjnych prowizji i innych korzyści dla partnerów!

ENGLISH

Flaconi PL Affiliate Program

What does the Flaconi affiliate program offer?
As an online cosmetics store, Flaconi offers a wide selection of international beauty trends, as well as the best brands in the world of perfumes, care, makeup, hair, accessories and premium products. The range of Flaconi includes more than 40,000 products from over 600 brands and is constantly expanded with new brands and products.

All the advantages for your users at a glance:
• Over 40,000 products from over 600 brands
• Free shipping from PLN 119 minimum purchase value
• 2 free high-quality samples with each order
• Right of return within 120 days
• Fast delivery within a few days
• Regular attractive offers and promotions

How to become an affiliate partner of www.flaconi.pl?
Apply for the Flaconi partner program in Poland using your own website. Your inquiry will be automatically forwarded to us. After successfully verifying your website, we will confirm your partner status. Through Admitad , you can access all Flaconi advertising material.

What commissions and benefits does the Flaconi affiliate program in Poland offer?

Attractive commission model:
Secure yourself an attractive 11,4% promotion for each valid sale in accordance with the applicable terms and conditions of the program, in the first four weeks after the program starts, by participating in the www.flaconi.pl affiliate program.

Other advantages:
• Attractive promotions with individual conditions
• Very low return and cancellation rates
• Editorial content on request
• Up-to-date, thematically relevant advertising materials
• Personal support

* Coupons acceptable, approved by Admitad

Tip:
Postview tracking is only allowed with prior agreement and written consent.
If another internet marketing channel was the advertiser's first point of contact, there is no traceability. The exception is the Cashbacker from the Cashbacker whitelist.

What advertising media are available?
Affiliate partners can choose from a variety of advertising materials to advertise the www.flaconi.pl website. The Admitad affiliate portal provides general advertising materials to advertise various categories and benefits on the website www.flaconi.pl. In addition, you regularly have the option of integrating campaign-specific advertising material on your website to advertise specific offers, such as Valentine's Day or Mother's Day.
With the deeplink generator you can link to any page of the Flaconi store in just a few steps.
Notice on advertising material: The use and integration of advertising material for the affiliate program of the website www.flaconi.pl is expressly prohibited outside the sales area (Poland).

How is the salary paid?
Once your order has been received and your right to return Flaconi has expired, we will compare your sales to our system. All orders that have not been canceled or fully refunded are subject to commission. We reserve an advertising fee for partial refunds.
Upon confirmation of a successful sale, the Affiliate receives the commission amount payable via Admitad.

Delivery abroad
Do you also have international domains? Just send us a cooperation inquiry and take advantage of our international shipping benefits:
Shipping abroad to Germany, Austria and Switzerland: Shipping costs in the amount of PLN 13.90, and from the minimum purchase value of PLN 119, free shipping.

Become a Flaconi partner now and enjoy attractive commissions and other benefits for partners!

Общие правила

In order to be connected to the program you are required to have a working website with good performance and a decent amount of traffic, or a proven community on social media. Otherwise, the application will be rejected. If you were declined but still believe that you are eligible to work with the program and can showcase your business model, please drop us an email at d.bogdanovych@admitad.com so that we can discuss it further.
 

Wraz ze złożeniem wniosku w programie partnerskim Flaconi, partner afiliacyjny zapewnia, że
będzie przestrzegać następujących ograniczeń. Naruszenie tych warunków będzie skutkowało natychmiastowym
wypowiedzeniem i/lub anulowaniem nieprawidłowo wygenerowanej sprzedaży.

Zasady programu

 • Na stronie internetowej partnera nie wolno umieszczać treści naruszających obowiązujące prawo, moralność lub prawa osób trzecich (np. obrazy gloryfikujące przemoc, treści i obrazy o charakterze seksualnym i pornograficznym itp.)
 • Przekierowanie do strony internetowej Flaconi może nastąpić tylko za pomocą prawdziwego kliknięcia użytkownika. Przymusowe kliknięcia są niedopuszczalne.
 • Bezpośrednie połączenie przez przekierowanie lub meta-fresh jest niedozwolone.
 • Motywowanie liderów jest niedozwolone.
 • Strona internetowa www.flaconi.pl musi być otwarta w tym samym lub nowym oknie przeglądarki.
 • Strona internetowa Flaconi nie może być wywoływana bezpośrednio w okienku pop-up, pop-under, iFrame, Frame lub Layer.
 • Kody kuponu mogą być zasadniczo publikowane na stronach internetowych osób trzecich (niebędących partnerami afiliacyjnymi) wyłącznie po konsultacji z Flaconi.
 • Wydawcy mogą wykorzystywać wyłącznie kupony wyraźnie zatwierdzone przez Admitad. Sprzedaż z kuponami spoza Admitad zostanie anulowana.
 • Wynagrodzenie zostanie wypłacone za kupony po zatwierdzeniu tylko wtedy, gdy nie będą dostępne lub stworzone jako oficjalny materiał reklamowy dla wszystkich wydawców.
 • Sprzedaż od wydawców cashback jest zawsze wynagradzana niezależnie od zintegrowanego kuponu.
 • Brak reklamy Flaconi na stronach czysto reklamowych (tylko banery), DoorwayPages, stronach „w budowie” bez własnej zawartości, jak również w systemach Paid-Mail lub płatnych stronach startowych.
 • Partnerowi wyraźnie zabrania się wykorzystywania materiałów reklamowych innych niż te, które zostały mu udostępnione przez Flaconi za pośrednictwem Admitad lub ich modyfikacji.
 • Wykorzystanie i integracja materiałów reklamowych dla programu partnerskiego strony www.flaconi.pl jest wyraźnie zabronione poza obszarem sprzedaży (Polska).
 • Partner niezwłocznie usunie materiały reklamowe Flaconi ze strony internetowej partnera, jeśli zostanie o to poproszony przez Flaconi.
 • Po zakończeniu umowy partner jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia udostępnionych mu informacji i materiałów reklamowych, bez odrębnego żądania. Nie występuje w tym przypadku prawo do zatrzymania. Partner musi na żądanie Flaconi potwierdzić usunięcie na piśmie.
 • Flaconi nie wynagradza żadnej sprzedaży, która utrzymuje ruch na stronie Flaconi przez „domeny przypadkowego kliknięcia”.
 • Last Cookie to plik cookie, który jest ustawiany na początku sesji na stronie www.flaconi.pl. Żadne inne pliki cookie nie są akceptowane w trakcie sesji.
 • Śledzenie postview jest dozwolone tylko po uzgodnieniu i uzyskaniu pisemnej zgody.
 • Jeśli inny kanał marketingu internetowego był pierwszym punktem kontaktowym użytkownika reklamodawcy, nie ma możliwości śledzenia. • Wyjątek stanowi Cashbacker z białej listy Cashbackerów.


Wynagrodzenie za reklamę
Po otrzymaniu zamówienia i upływie okresu oceny Flaconi, Twoja sprzedaż zostanie porównana z naszymi danymi systemowymi. Okres oceny wynosi 135 dni i składa się z 120 dni prawa do zwrotu i 15 dni czasu przetwarzania. Prowizji podlegają wszystkie zamówienia, które nie zostały anulowane lub całkowicie zwrócone. Zastrzegamy sobie wynagrodzenie za reklamę dotyczące zwrotów częściowych. Wynagrodzenie za reklamę wynika z kwoty transakcyjnej ważnej transakcji afiliacyjnej pomnożonej przez stosowaną stawkę prowizji. Stawki prowizji można znaleźć w opisie programu. Po potwierdzeniu prawidłowego przyjęcia zamówienia partner afiliacyjny otrzymuje kwotę prowizji do zapłaty po upływie 135 dni okresu oceny od otrzymania zamówienia za pośrednictwem Admitad.
Prawidłowe zamówienie zostaje złożone, jeśli sprzedaż, dostawa, całkowita zapłata zamówienia została dokonana przez klienta i upłynęło 120-dniowe prawo do zwrotu. Kolejnym warunkiem wstępnym udanego zamówienia afiliacyjnego jest zasada „Last Cookie”. Last Cookie to plik cookie, który jest ustawiany na początku sesji na stronie www.flaconi.pl.

ENGLISH
 

With the application for the Flaconi Affiliate Program, the affiliate partner ensures that
will obey the following restrictions. Violation of these terms will take effect immediately
termination and / or cancellation of incorrectly generated sales.

Program rules

Content that violates applicable law, morals or the rights of third parties (e.g. violent images, sexual and pornographic content and images, etc.) may not be posted on the partner's website.
Redirection to the Flaconi website can only be made with a real click of the user. Compulsory clicks are unacceptable.
Direct connection via redirect or meta-fresh is not allowed.
Motivating leaders is not allowed.
The website www.flaconi.pl must be opened in the same or a new browser window.
The Flaconi website cannot be called directly from a pop-up, pop-under, iFrame, Frame or Layer window.
Coupon codes may in principle be posted on third party (non-affiliate) websites only after consultation with Flaconi.
Publishers may only use coupons expressly approved by Admitad. Sale with non-Admitad coupons will be canceled.
Payment will be made for Coupons after approval only if they are not available or created as official advertising material to all publishers.
Sales from cashback publishers are always rewarded regardless of the integrated coupon.
No Flaconi advertising on purely advertising pages (banners only), DoorwayPages, "under construction" pages with no content of their own, as well as in Paid-Mail systems or paid home pages.
The Affiliate is expressly prohibited from using or modifying any advertising materials other than those provided to him by Flaconi through Admitad.
The use and integration of advertising materials for the affiliate program of the website www.flaconi.pl is expressly prohibited outside the sales area (Poland).
The Affiliate will immediately remove Flaconi's advertising material from the Affiliate's website if requested to do so by Flaconi.
After the end of the contract, the partner is obliged to immediately remove the information and advertising materials made available to him, without a separate request. There is no right to detention in this case. Affiliate must confirm deletion in writing upon Flaconi's request.
Flaconi does not reward any sale that keeps Flaconi website traffic through "accidental click domains".
Last Cookie is a cookie that is set at the beginning of the session on the website www.flaconi.pl. No other cookies are accepted in the session.
Postview tracking is only allowed with prior agreement and written consent.
If another internet marketing channel was the advertiser's first point of contact, there is no traceability. • The exception is the Cashbacker from the Cashbacker whitelist.

Compensation for advertising
Once your order has been received and the Flaconi evaluation period has expired, your sales will be compared with our system data. The evaluation period is 135 days consisting of a 120-day return policy and a 15-day processing time. All orders that have not been canceled or fully refunded are subject to commission. We reserve an advertising fee for partial refunds. The advertising fee is based on the transaction amount of a valid affiliate transaction multiplied by the applicable commission rate. The commission rates can be found in the program description. After confirming that the order has been properly accepted, the Affiliate will receive the amount of the commission payable after 135 days of the evaluation period following receipt of the order through Admitad.
A valid order is placed if the sale, delivery, full payment of the order has been made by the customer and the 120-day right of return has expired. Another prerequisite for a successful affiliate order is the "Last Cookie" principle. Last Cookie is a cookie that is set at the beginning of the session on the website www.flaconi.pl.

Последние изменения были зафиксированы 06.12.2021

Виды трафика

Cashback Можно
PopUp / ClickUnder Нельзя
Контекстная реклама Нельзя
Email-рассылка Можно
Контекстная реклама на бренд Нельзя
Группы и блоги в социальных сетях Можно
Мотивированный трафик Нельзя
Toolbar По согласованию
Adult-трафик Нельзя
Тизерная и баннерная реклама Можно
YouTube-канал Можно
Брокерский трафик По согласованию
Lead call Нельзя
Купонные сервисы Можно
Мессенджеры Можно
Программы лояльности Можно

Последние изменения были зафиксированы 06.12.2021

Причины отклонения площадок